Nhật Bản: Nâng mức giới hạn dư lượng Trifluralin trong thuỷ sản lên 0,5 ppm

Nhật Bản: Nâng mức giới hạn dư lượng Trifluralin trong thuỷ sản lên 0,5 ppm

Nhật Bản: Nâng mức giới hạn dư lượng Trifluralin trong thuỷ sản lên 0,5 ppm

BNP